ReadyComm for Windows 7 (32-bit, 64-bit) – Lenovo B470, B570, V370, V470, V570NameOperating SystemVersionReleasedDownload
ReadyComm
IN12STW60WW5.exe
27.4 MB
Windows 7 32bit,
Windows 7 64bit
5.1.1.2424 Jan 2011Download

ReadyComm for Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo B470, B570, V370, V470, V570